Fundacja „Mam Prawo” istnieje od 16 grudnia 2010 r., jest wpisana do KRS pod numerem 0000372758.

Fundacja podejmuje lub wspiera działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości lub uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkie przejawy krzywdzenia (ludzi lub zwierząt), tj. przemocy, dyskryminacji lub nierównego traktowania (w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną, wcześniejszą karalność), będących efektem umyślnych działań lub zaniechań naruszających dobra osobiste, godność człowieka lub tworzących zastraszającą, wrogą, poniżającą, upokarzającą, uwłaczającą atmosferę (w szczególności narażających kogokolwiek na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszających godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujących szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujących cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą), a nadto pomoc ofiarom tych zjawisk oraz wszelkie działania na rzecz popularyzacji wiedzy (w szczególności prawnej) w powyższym zakresie.

CELE FUNDACJI REALIZOWANE SĄ DZIĘKI:

 • zwiększaniu dostępu do usług prawniczych poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności procesowej,
 • podejmowaniu działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy prawnej społeczeństwa (działalność edukacyjna, oświatowa)
 • podejmowaniu działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy prawnej profesjonalistów reprezentujących instytucje powołane do przeciwdziałania przemocy, tj. jednostki organizacyjne pomocy społecznej; gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowych, kuratorzy sądowi, prokuratorzy,
 • oraz udzielaniu osobom potrzebującym wsparcia prawnego lub finansowego w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych i ułatwiania ich późniejszej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej (pomoc społeczna, działalność charytatywna).

Na przestrzeni lat w Fundacji realizowane były m.in. projekty:

Miłość nie boli, którego celem było podniesienie bezpieczeństwa i komfortu osób doświadczających przemocy w rodzinie lub nią zagrożonych, występujących w procedurach prawnych w charakterze świadka lub pokrzywdzonego (w tym także dzieci). Istotą projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do profesjonalistów zwiększających ich świadomość prawną w obszarze przemocy w rodzinie.
Ostrożnie, dziecko! – program ukierunkowany na udzielanie wielopłaszczyznowej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw lub krzywdzenia. Celem programu była przede wszystkim ochrona dzieci przed krzywdzeniem lub popełnianiem przestępstępstw na ich szkodę poprzez udzielanie opiekunom (rodzicom i specjalistom, którzy w swojej zawodowej działalności mogą stykać się z dziećmi – ofiarami ww. zjawisk) bezpłatnego wsparcia prawnego (porady prawne, pisma procesowe, zastępstwo procesowe) oraz podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej oraz uwrażliwienie na wszelkie przejawy krzywdzenia dzieci. Program przewidywał także wsparcie ze strony psychologa, którego zadaniem było przede wszystkim przygotowanie dziecka do udziału w procedurach prawnych, w tym – do roli świadka w sądzie lub postępowaniu przygotowawczym. Projekt zakładał także zwiększenie wrażliwości instytucji na wyjątkowość sytuacji dziecka – pokrzywdzonego lub świadka.
Przesłuchanie nie boli – celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa i komfortu dzieci występujących w procedurach prawnych w charakterze pokrzywdzonego lub dzieci – świadków. Zakładał podniesienie wiedzy prawnej profesjonalistów, rodziców oraz dzieci – z zakresu: pomocy dzieciom ofiarom przestępstw lub krzywdzenia, podejmowania interwencji prawnej, praw dziecka – pokrzywdzonego lub świadka w sądzie (karnym lub cywilnym) oraz obowiązków instytucji.
Prawnik na start – projekt skierowany był do wychowanków systemu pieczy zastępczej na etapie usamodzielniania się. Osoby, które zgłosiły się do fundacji otrzymywały wsparcie prawników udzielających im pomocy w obszarach, związanych z wyjściem z systemu (ubieganie się o lokal socjalny, wsparcie finansowe itp.) albo problemami prawnymi o innym charakterze (w tym także związanych z karalnością).

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM PRAWO

 1. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez Fundację Mam Prawo z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372758, skierowana jest do osób zagrożonych lub doświadczających przemocy, dyskryminacji lub nierównego traktowania (w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną, wcześniejszą karalność), będących efektem umyślnych działań lub zaniechań naruszających dobra osobiste, godność człowieka lub tworzących zastraszającą, wrogą, poniżającą, upokarzającą, uwłaczającą atmosferę (w szczególności narażających kogokolwiek na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszających godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujących szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujących cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą).
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 3. Nieodpłatna pomoc prawna fundacji polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i informacji prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.
 4. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest wyłącznie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (w tym materialnej). Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie fundacji – zarówno co do możliwości udzielenia pomocy prawnej jak i jej zakresu.
 5. Jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, a interes ten objęty jest zadaniami statutowymi Fundacji Mam Prawo, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego fundacja może zgłosić wskazaną osobę do udziału w tym postępowaniu w charakterze przedstawiciela organizacji społecznej – Fundacji Mam Prawo (sprawa karna).
 6. Fundacja może, za zgodą klienta, skierować do udziału w posiedzeniach sądowych odbywających się przy drzwiach zamkniętych wskazaną osobę w charakterze osoby zaufanej (sprawy cywilne).
 7. Fundacja jest organizacją pozarządową o charakterze non profit i z tego powodu nie ponosi opłat związanych z opłatami skarbowymi od pełnomocnictw oraz wszelkimi opłatami sądowymi.
 8. Jeżeli uczestnictwo w postępowaniu sądowym wymaga stawiennictwa poza miastem będącym siedzibą fundacji, wówczas osoba będąca pełnomocnikiem pokrzywdzonego klienta fundacji, składa wniosek o ustanowienie go pełnomocnikiem z urzędu. W razie odmowy ustanowienia do pełnomocnikiem z urzędu fundacja, wówczas fundacja będąca organizacją pozarządową o charakterze non profit skierowanych, może wypowiedzieć pełnomocnictwo, a pomoc ograniczyć do udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i informacji prawnych.
 9. Fundacja ponosi odpowiedzialność względem swoich klientów jedynie za zawinione działania lub zaniechania prawników w niej zatrudnionych lub z nią współpracujących.