Jestem mediatorem wpisanym na listę Mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz listę Sądu Okręgowego w Warszawie.

Bliska jest mi idea mediacji polegającej na rozmowie, także o tych wszystkich aspektach sporu, na które nie ma miejsca w toku rozprawy przed sądem.

W jakich sprawach mediuję?

Najchętniej podejmuję się prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych (zwłaszcza o ochronę dóbr osobistych) i karnych.

Jak prowadzę mediacje?

Wierzę w to, że od stylu, w jakim prowadzona jest mediacja często zależy jej powodzenie. Dlatego dla skonfliktowanych stron nie jestem ani tłem, jedynie od czasu do czasu zabierającym głos, ani nie rozstrzygam sporu, na wzór sądu. Uważne wsłuchanie się w to, co strony (niekoniecznie – pełnomocnicy) mają sobie do przekazania pozwala na usłyszenie czego naprawdę dotyczy spór. Bardzo często bowiem tam, gdzie sądzimy się np. o pieniądze, nie mają one pierwszorzędnego znaczenia w odróżnieniu od emocji i uczuć, które wywołuje przyczyna konfliktu. Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala mi, jednakże na proponowanie stronom rozwiązań, które nie zostaną zakwestionowane przez zatwierdzający ugodę sąd, będą nadawały się do stosowania w praktyce ułatwiając życie, a nie je komplikując i nie wpłyną na ponowne skonfliktowanie się w przyszłości.

Technicznie, w jaki sposób mediuję?

Mediuję zarówno stacjonarnie jak i online na szyfrowanej platformie.

Prowadzę mediacje w sesjach, najczęściej 2-godzinnych, nie przekraczając łącznie 10 godzin. Z praktyki wynika bowiem, że jest to czas pozwalający na omówienie wszystkich kwestii, bez pojawienia się „przemediowania”, tj. zjawiska polegającego na nieumiejętności stron samodzielnego znalezienia rozwiązania (w takim wypadku zwykle konieczne jest oddanie sprawy pod ocenę sądu).

Jako mediator, nie mogę być świadkiem w prowadzonych przeze mnie sprawach.

Honorarium

Honorarium mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych wszczętego na podstawie skierowania sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach, w których mediacja wynika z woli stron (a nie – skierowania sądu) wynagrodzenie mediatora ustalane jest indywidualnie i jest zależne od rodzaju sprawy oraz jej skomplikowania.

Zwykle strony ponoszą koszty mediacji po połowie.

Zachęcam do zapoznania się z moimi felietonami nt. mediacji: